Deposit Facilities

समूहमा आवद्ध हुने सदस्यहरुलाई विभिन्न बचत कार्यक्रमहरुमा सहभागि गर्राई उनीहरुमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने उद्देश्य अनुरुप संस्थाले विभिन्न किसिमका नियमित बचत खाताहरु संचालनमा ल्याएको छ । त्यस्तै सदस्यको जीवनमा आर्इपर्नसक्ने जोखिमलाई समेत मध्यनजर गर्दै विमा कम्पनीहरुस“गको सहकार्यमा बीमा बचत कार्यक्रम पनि संचालनमा रहेको छ ।

निक्षेप सम्बन्धी ब्याजदर

क्र.सं. निक्षेप शीर्षक ब्याजदर % रकम रु. कैफियत
समूह बचत ६.०० १०० अनिवार्य
व्यक्तिगत बचत ६ .०० १०० एैक्षिक
केन्द्रकोष बचत ६.०० अनिवार्य
बिमा बचत ४.०० बीमा अनुरुप एैक्षिक
पेन्सन बचत १०.००  १०० देखि १५ वर्षडबल
पर्व बचत ७.०० १०० देखि एैक्षिक
विशेष आवधिक बचत ८.०० देखि १२ .०० ५००० माथि एैक्षिक

 

विशेष आवधिक बचतसम्बन्धी ब्याजदर

 

अवधि त्रैमासिक % वाषिर्क %
३ महिना ७.५ % ८  %
६ महिना ८ % ८.५%
९ महिना ८.५ % ९ %
१ वर्ष ९ % ९.५%
२ वर्ष ९.५०  % १०%
३ वर्ष   १०.२५ %
४ वर्ष   १०.५० %
५ वर्षर सोभन्दा माथि   १२ %