वित्तीय संस्थाको ध्येय (Mission)

संस्थाको परिकल्पनालाई साकार रुप दिनको लागि निम्नानुसारका मार्गहरु अवलम्वन गरिनेछः

  • लक्षित वर्गलाई वित्तीय रुपले साक्षर बनाउँदै उनीहरुको शसक्तीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्ने
  • स्थानीयस्तरमा उपलब्ध श्रोत र साधनको पहिचान, व्यवस्थापन र न्यायोचित वितरणमार्फ निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने
  • सेवामूलक व्यवसायमार्फ विपन्न परिवारमा दीगो लघु वित्तीय सेवा प्रवाह गन
  • शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पर्ुवधार -सडक, सिचाई, खानेपानी) लगायतका आधारभूत सेवाहरुमा लक्षित सदस्यको पँहुच अभिवृद्धिका लागि पैरवी क्षमता विकास गर्ने
  • सेवाको निरन्तरता र दीगोपनाका लागि वित्तीय आत्मानिर्भरता बढाउँदै लैजान