वित्तीय संस्थाको लक्ष्य (Goal)

स्वरोजगारको सृजना गर्दै समृद्ध समाज निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाको प्रमुख लक्ष्य अनुसार निम्न वुंदाहरु समावेश गरिएको छ ।

  • हकवाला -लक्षित सदस्य) लाई आफ्नो वास्तविक अवस्था महशुस गर्राई समुदाय स्तरमा सामूहिक केन्द्र पर््रवर्द्धन, गठन र सुद्धृदीकरण गर्ने ।
  • आर्थिक एवम् प्राकृतिक स्रोतको पहिचान तथा समुचित व्यवस्थापन गर्दै न्यायोचित वितरण प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने ।
  • संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी विकासका हकवालालाई दीगो लघु वित्तीय सेवा दिने ।
  • प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी र शौचालय, एवम् मौसमी रुपमा सुरक्षित आवास आदि सेवाहरुमा हकवाला -लक्षित सदस्य) को पँहुच र नियन्त्रण वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायसँगको सर्म्पर्क, समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिने ।