Loan Facilities

चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट बिनाधितो समूह जमानीका आधारमा र धितो स्वीकार गरी समेत लक्षित वर्गलाई कर्जा सुविधा प्रदान गरिनेछ

क्र.सं. कर्जा शीर्षक कर्जा सीमा अवधि ब्याजदर   भुक्तानी तरिका
बिना धितो कर्जा
  क) साधारण कर्जा ५,००० देखि ५ लाख सम्म १ देखि २ वर्ष १७ -१८    मासिक
  ख) व्यवसाय कर्जा १ लाख देखि ५ लाख सम्म १ देखि २ वर्ष १८   मासिक
  ग) ऊर्जा कर्जा ६० हजार सम्म १ वर्ष १७   मासिक
  घ) उन्नत कृषि कर्जा १ लाख देखि १ लाख ५० हजार सम्म १ वर्ष १८   मासिक
  ङ) उपभोग कर्जा १ लाख देखि १ लाख ५० हजार सम्म १ देखि २ वर्ष १८   मासिक
  च) आकस्मिक कर्जा १५ हजार सम्म १ वर्ष १८   मासिक
धितो कर्जा
  क) लघु उद्यम कर्जा १० लाख सम्म ५ वर्षसम्म १७     
  ख) आवास कर्जा १० लाख सम्म ५ वर्षसम्म १७     
  ग) वैदेशिक रोजगार कर्जा १ लाख पचास हजार सम्म २ वर्षसम्म १७     
  घ) शैक्षिक कर्जा ७ लाख सम्म ५ वर्षसम्म १७