Deposit Facilities

समूहमा आवद्ध हुने सदस्यहरुलाई विभिन्न बचत कार्यक्रमहरुमा सहभागि गर्राई उनीहरुमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने उद्देश्य अनुरुप संस्थाले विभिन्न किसिमका नियमित बचत खाताहरु संचालनमा ल्याएको छ । त्यस्तै सदस्यको जीवनमा आर्इपर्नसक्ने जोखिमलाई समेत मध्यनजर गर्दै विमा कम्पनीहरुस“गको सहकार्यमा बीमा बचत कार्यक्रम पनि संचालनमा रहेको छ ।

निक्षेप सम्बन्धी ब्याजदर

क्र.सं. निक्षेप शीर्षक ब्याजदर % रकम रु. कैफियत
समूह बचत ६.०० १०० अनिवार्य
व्यक्तिगत बचत ६ .०० १०० एैक्षिक
केन्द्रकोष बचत ६.०० अनिवार्य
बिमा बचत ४.०० बीमा अनुरुप एैक्षिक
पर्व बचत ७.०० १०० देखि एैक्षिक